Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne od dnia 1 sierpnia 2024 r. urzędnicze stanowisko ds. księgowości (od młodszego referenta do inspektora) w Wydziale Obsługi Jednostek w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 82-100 wy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1. Stanowisko ds. księgowości w Wydziale Obsługi Jednostek – 1 miejsce – 1 etat.

2. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

1) wykształcenie minimum średnie;

2) znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o samorządzie powiatowym;

3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) korzystanie z pełni praw publicznych;

5) pełna zdolność do czynności prawnych;

6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie wyższe (kierunek: rachunkowość, ekonomia);

2) doświadczenie w księgowości samorządowej;

3) znajomość systemów finansowo – księgowych GRAVIS, kadrowo-płacowych PROGMAN;

4) wiedza z zakresu ustawy Karta Nauczyciela;

5) umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) w szczególności dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel;

6) umiejętność analizy danych liczbowych;

7) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

1) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;

2) rozliczanie umów zlecenia i o dzieło;

3) sporządzanie list płac ryczałtów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych;

4) sporządzanie list płac dotyczących wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z informacją od jednostek obsługiwanych;

5) gromadzenie i przechowywanie zwolnień lekarskich oraz prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych (m.in. zasiłki opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie, rehabilitacyjne);

6) prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;

7) sporządzanie sprawozdawczości z wynagrodzeń;

8) sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;

9) sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych;

10) prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz polityką rachunkowości jednostek obsługiwanych;

11) sporządzanie przelewów w systemie Internet Banking;

12) wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub prac zleconych przez przełożonego.

IV. Warunki pracy:

1) praca w pomieszczeniu biurowym na II piętrze (z windą) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;

2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

3) obsługa urządzeń biurowych.

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.

2. CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.

10. Dobrowolnie kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelniona* przez kandydata).

11. Potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia i własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Obsługi Jednostek ” w terminie do dnia 27 maja br. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2024 r. wynosił powyżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowydworgdanski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

 

STAROSTA

Barbara Ogrodowska

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA DLA PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, państwa wizerunek na podstawie zgody3, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/ dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

7) W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

9) Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych e) osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

12) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Dwór Gdański


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.